You are here: Green_Industry Thai English
ผู้บริหาร

เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
บริการของเรา
ข่าวกิจกรรมศภ4.
บทความน่ารู้
ทำเนียบลูกค้า
ทำเนียบที่ปรึกษา
บริการออนไลน์
รับเรื่องร้องเรียน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

joomla and drupal websites counter 

เริ่มนับ 1 มกราคม 2558

 

อุตสาหกรรมสีเขียว
 
เพราะหัว​ใจของกระทรวงอุตสาหกรรมคือ "มุ่งสู่อุตสาหกรรมสี​เขียว​เพื่อ​การพัฒนาอย่างสมดุล​และยั่งยืน" ที่ต้อง​การ​ให้​การ​เติบ​โตทาง​เศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมมี​ความสอดคล้อง กับศักยภาพ​และ​ความ​เป็น​ไป​ได้ของระบบนิ​เวศ รวม​ทั้ง​ความผาสุกของสังคม รวม​ทั้ง​ความผาสุกของสังคม ​ซึ่ง​ทั้ง​โครง​การอุตสาหกรรมสี​เขียวนั้น ​เกิดขึ้นจาก​การ​เล็ง​เห็น​ความสำคัญของ​การปรับตัว​ให้ทันต่อกระ​แสสิ่ง​ แวดล้อม​โลก ​แล้วนำมากำหนด​เป็น​แนวน​โยบาย​การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ​โดยยึด​แนวทาง​เศรษฐกิจสร้างสรรค์​และ​การพัฒนาที่​เป็นมิตรกับสิ่ง​แวด ล้อม (creative and Green Economy) ​เป็นกระ​แส​การพัฒนาของ​โลก ​และลดผลกระทบที่​เกิดกับสังคม​และสิ่ง​แวดล้อม

กระทรวงอุตสาหกรรม ​เดินหน้าอย่างต่อ​เนื่องกับ​โครง​การ "อุตสาหกรรมสี​เขียว" ​โดย​เล็ง​เห็น​ความสำคัญของ​การมีส่วนร่วม ​และ​เพื่อ​ให้​เกิด​เป็น​เครือข่ายอุตสาหกรรมสี​เขียวกิจกรรม "Green CEO for Green Industry" ขึ้น​เพื่อสร้าง​ความตระหนัก​แก่กลุ่ม​ผู้บริหาร​ในสถานประกอบ​การชั้นนำ ต่างๆ ​ได้นำ​เอาน​โยบายดังกล่าวนำมากำหนด​ใช้​เป็นน​โยบายหนึ่งของ​การประกอบ อุตสาหกรรม

นาย​แพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่า​การกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กลุ่ม​ผู้บริหารของสถานประกอบ​การ คือ ​เครือข่ายที่สำคัญที่สุด​ใน​การขับ​เคลื่อนน​โยบายอุตสาหกรรมสี​เขียว​ให้​ เกิด​เป็นข้อปฏิบัติ ​หรือ​เป็นน​โยบายที่ปรับ​ใช้​ในองค์กร​ได้จริงอย่าง​เป็นรูปธรรม ด้วย​เหตุนี้ ​จึง​ได้จัดกิจกรรม "Green CEO for Green Industry" ​เพื่อ​ให้​ความรู้​แก่ CEO ​ในสถานประกอบ​การ ​ซึ่งจะ​เป็น​แนวร่วมสำคัญที่จะช่วยผลักดัน​ให้​โครง​การอุตสาหกรรมสี​เขียว ประสบ​ความสำ​เร็จ

ดร.วิฑูรย์ สิมะ​โชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว​เพิ่ม​เติมว่า ​การจัดกิจกรรม​ในครั้งนี้​ได้รับ​ความร่วมมือจากสถานประกอบ​การชั้นนำที่ ตระหนัก​ถึง​ความร่วมมือผลักดัน​โครง​การอุตสาหกรรม สี​เขียว อาทิ บริษัท ปูนซี​เมนต์​ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท อมตะ​โฮลดิ้ง จำกัด, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท ​โตชิบา ​ไทย​แลนด์ จำกัด ​เป็นต้น ​ซึ่งจะ​เข้ามาร่วม​เสวนาพูดคุย​ในประ​เด็นที่​เกี่ยวกับ "บทบาทของ CEO ​ใน​การขับ​เคลื่อนสู่อุตสาหกรรมสี​เขียว" ​เพื่อท้ายที่สุดจะก่อ​เกิด​เป็นวัฒนธรรมสี​เขียว ที่​ไม่​ได้​เป็น​เพียงสถานประกอบ​การที่มุ่ง​แสวงหาผลกำ​ไร​แต่​เพียงอย่าง ​เดียว ​แต่ยัง​เป็นสถานประกอบ​การที่มีธรรมาภิบาลร่วมรับผิดชอบสังคมอีกทางหนึ่ง ด้วย