ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษา วงเงินงบประมาณ 900,000.00 บาท

ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษา

จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เกษตรแปรรูป)

วงเงินงบประมาณ 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 09/03/2020

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4