ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 250,000.00 บาท

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่สากล

วงเงินงบประมาณ 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 14/04/2020

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4