ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง จ้างทั่วไปกิจกรรมการยกระดับมาตรฐานเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อมึ่งสู่มาตรฐานระดับสากล (Agro Genius Standardization) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057360769) วงเงินงบประมาณ 225,000.00 บาท

จ้างทั่วไปกิจกรรมการยกระดับมาตรฐานเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อมึ่งสู่มาตรฐานระดับสากล (Agro Genius Standardization) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057360769)

ลงเมื่อวันที่ 03/05/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4