ึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Lean Automation สู่การเพิ่มมูลค่าด้วยระบบอัตโนมัติ”

วันที่เผยแพร่ : 10/03/2021 | เผยแพร่โดย : phannika

  • c
  • c
  • c
  • c
  • c
  • c

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Lean Automation สู่การเพิ่มมูลค่าด้วยระบบอัตโนมัติ” ภายใต้โครงการ 17.1-1 การปฏิรูปอุตสาหกรรมศักยภาพสู่อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม Meeting Room โรงแรมอัศวรรณ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
⛳️ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (นายติณห์ เจริญใจ) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดยนางลำดวน นามมัน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้งนี้มีอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย (นายณัฐ อารีกุล), ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย (น.ส. ชนิดาภา เปรยะโพธิเดชะ) ผู้แทนหอการค้าจังหวัดหนองคาย (นายสฤษฏ์พนธ์ วิชิตวงศ์) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
????ในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในการนำระบบ Lean Automation มาประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ และเพื่อพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมให้สามารถนำระบบ Lean Automation มาประยุกต์ปรับปรุงและเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการผลิต โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญบรรยายและฝึกปฏิบัติ (นายสุพิศิษฐ์ นามวงษา, นายชยพล ลิ้มชญาภา และ ผศ.ดร.อภิฌาน กาญจนวาปสถิตย์) ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
✅Lean Automation เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ
✅3 Stage Rocket (VisualizeMachine/Craftmanship/LASI)
✅i-Meter เพื่อการควบคุมพลังงานไฟฟ้า
✅Toyota Production System (TPS)
✅Lean manufacturing
✅แบ่งกลุ่มภาคปฏิบัติตาม Case Study ที่ได้รับ
✅Pokayoke/Andon/Pickling Lamp
✅Big Data,AI, Mobile App. for OEE Measuring
✅IoT,Kaizen,Karakuri Kaizen
✅TPM
✅แบ่งกลุ่มภาคปฏิบัติตาม Case Study ที่ได้รับ
✅วิเคราะห์และให้คำแนะนำแนวทางการปรับปรุงของแต่ละกิจการ
????ทั้งนี้ มีผู้สนใจตอบรับและเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 20 คน/12กิจการ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ