ส่งมอบต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แก่วิสาหกิจ เพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจ

วันที่เผยแพร่ : 21/08/2020 | เผยแพร่โดย : admin_nattapol

  • c
  • c

วันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2563
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ส่งมอบต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แก่วิสาหกิจ เพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจ
นำโดยนายประยุกต์ บุญเยี่ยม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวศิรินารถ สิทธิ์ทอง ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม
นางสาวบุศกร ศักดิ์ดีศรี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัฒนาอุตสาหกรรมฯ
นายสาน เรืองเดช ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
ไปส่งมอบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่ผ่านการพัฒนา พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภายใต้อัตลักษณ์จังหวัด กิจกรรมจ้าง
ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำการเพิ่มมูลค่าและสร้างผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายใต้อัตลักษณ์จังหวัด (3 Man-Day)
ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ พื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดเลยและจังหวัดอุดรธานี
จำนวน 14 กิจการ ทั้งนี้ วิสาหกิจมีความพึงพอใจในผลการให้คำปรึกษาแนะนำเป็นอย่างยิ่ง
และสามารถนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปใช้ในการต่อยอดธุรกิจต่อไปได้

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ