กิจกรรมการปรึกษาแนะนำการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยการ จัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ เรื่อง "การพัฒนาผลิตภัณฑ์/ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จาก ผ้าทอพื้นเมือง"

วันที่เผยแพร่ : 21/08/2020 | เผยแพร่โดย : admin_nattapol

  • c
  • c
  • c
  • c
  • c
  • c
  • c

วันที่ 18-21 สิงหาคม 2563
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
นำโดย นายเอเชีย นามพิทักษ์ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
ลงพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมการปรึกษาแนะนำการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยการ
จัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ เรื่อง "การพัฒนาผลิตภัณฑ์/ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จาก
ผ้าทอพื้นเมือง" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ณ สถานประกอบการ ดังนี้
1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองบัวเงิน ต.ปางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2563
2) กลุ่มทอผ้าไทเลยบ้านก้างปลา ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย
ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2563
เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP อุตสาหกรรมชุมชนที่ผ่านการพัฒนาด้านมาตรฐานการผลิต
ได้ต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ ให้มีอัตลักษณ์สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ทั้งนี้ นายชาญชัย คันทะศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท 962 สตาร์ทอัพ มี จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร
ในการดำเนินกิจกรรมฯ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และลุล่วงไปได้ด้วยดี

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ