ลงพื้นที่ให้บริการข้อมูลธุรกิจและให้คำปรึกษาเบื้องต้น (SSRC) ในพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่เผยแพร่ : 18/12/2020 | เผยแพร่โดย : admin_nattapol

  • c
  • c
  • c
  • c
  • c
  • c
  • c
  • c
  • c
  • c
วันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2563
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 มอบหมายให้
นางอำนวย เขื่อนสันเทียะ ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ
นางสาวนุชนารถ ขุมเพชร นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ
นายณัฐพล ตั้งเตชิตสวัสดิ์ นักวิชาการอุตสาหกรรม (ด้านคอมพิวเตอร์)
นางสาวปัทมา มุกดาม่วง นักวิชาการอุตสาหกรรม และ นายสุพี ภูนาใบ พนักงานขับรถยนต์
ลงพื้นที่ให้บริการข้อมูลธุรกิจและให้คำปรึกษาเบื้องต้น (SSRC) ในพื้นที่จังหวัดเลย
และจังหวัดหนองบัวลำภู
มีหน่วยงานเครือข่าย RISMEP และ SSRC ร่วมลงพื้นที่ให้คำปรึกษา
ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สาขาบ้านธาตุ)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) จังหวัดเลย
ซึ่งได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือเป็นอย่างดี

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ