กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะการผลิต หลักสูตร "เทคนิคการสร้างกี่กระตุก" ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน (พระราชดำริ) ปีงบประมาณ 2564

วันที่เผยแพร่ : 21/12/2020 | เผยแพร่โดย : sirinart

 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายติณห์ เจริญใจ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว
โดยมีนางบุบผา รักสัตย์ ช่างเย็บสานทอและประดิษฐ์ ช.2 เป็นผู้กล่าวรายงาน และเจ้าหน้าที่นางสาวศิรินารถ สิทธิ์ทอง นักวิชาการอุตสาหกรรม นางสาวบุศกร ศักดิ์ดีศรี จนท.ปฏิบัติงานพัฒนาอุตสาหกรรมฯ และนายสุพี ภูนาใบ พนักงานขับรถ ส.2

    โดยมีอาจารย์เสงี่ยม พงศ์ธไนศวรรย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ให้แก่ราษฎร โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา เพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านเทคนิคการสร้างกี่กระตุก สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพและนำไปใช้เป็นเครื่องมือ ในการทอผ้าที่มีประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป

    ดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 10 ท่าน

 

#ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่4
#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
#DIProm

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ