กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมสร้างความเข้าใจและจัดทำแผนงานกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรแปรรูป และสปา" ???? ????ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายคลัสเตอร์เกษตรอุตสาหกรรม พื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง ปีงบประมาณ 2564

วันที่เผยแพร่ : 24/12/2020 | เผยแพร่โดย : phannika

  • c
  • c
  • c
  • c
  • c
  • c
  • c
  • c
  • c
ปั้นเศรษฐกิจฐานราก ส่งอุดรธานีสู่เมืองสมุนไพร ศภ.4 กสอ. เร่งจัดกิจกรรมพัฒนาจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง สู่การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรแปรรูปและสปา ☘️✨
???? วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 นายติณห์ เจริญใจ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธานเปิด กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมสร้างความเข้าใจและจัดทำแผนงานกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรแปรรูป และสปา" ????
????ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายคลัสเตอร์เกษตรอุตสาหกรรม พื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง ปีงบประมาณ 2564
โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 23 -25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องมุขมนตรี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี ????
⛳️วัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาการรวมกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม ประกอบด้วยวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมผู้ผลิตสมุนไพร ผู้แปรรูปสมุนไพร ธุรกิจสปาที่มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป เครื่องสำอางจากสมุนไพร และเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรที่มีการแปรรูปจากสมุนไพรในท้องถิ่น ตลอดจนอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมโยงเครือข่าย สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และก่อให้เกิดความร่วมมือพัฒนาด้านต่างๆ ต่อไปตลอดจนต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมร่วมกันในที่สุด ✨
♦️โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 20 กิจการ /33 คน
????ทั้งนี้ในพิธีเปิด ได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม ดังนี้
????นางสาวรติยา อินทเกษ เภสัชกรชำนาญการ และนายเอกรัฐ เหาะเหิน เภสัชกรชำนาญการ ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
????นางพัชรียา พลับแก้ว และนางสุกัญญา อุดมกรสิทธิกุล ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
☘️วันที่ 23 ธันวาคม 2563 หัวข้อการบรรยาย
1. ทิศทางการเดินหน้าเพื่อไปต่อสู่อุดรธานีเมืองสมุนไพร
2. มาตรฐานที่สำคัญต่อการยกระดับสถานประกอบการ
3. เครื่องจักรโรงงานต้นแบบเกษตรแปรรูป(Pilot Plant ITC4.0)
4. การปฏิบัติการ(Workshop)การสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยเครื่องไมโครเวฟ
????โดยมีวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญชาญด้านวิศวกรรมและการแปรรูป มาตรฐานอุตสาหกรรม ได้แก่
1. นายศรันย์วิทย์ พวงศรี
2. ดร.จินดามณี นิสยันต์
3. นายจีรศักดิ์ จารุพงศ์
???? ผู้ดูแลและรับผิดชอบโครงการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
♦️เจ้าหน้าที่ร่วม
นางลำดวน นามมัน ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ
นางรัตนี ประเสริฐ ตำแหน่ง นักเทคนิคอุตสาหกรรม ส.3
นางสาวภัคนิจ สรณารักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ
นางสาวพรรณิการ์ บัวงาม นักวิชาการอุตสาหกรรม(ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)
นางสาวกนิษฐา เผ่าผา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัฒนาอุตสาหกรรมด้านส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน และเจ้าหน้าที่ ศภ.4 กสอ. ????
????ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด ✨

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ