DIPROM CENTER 4 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน สำหรับบุคลากรในองค์กรให้ดีพร้อม”

วันที่เผยแพร่ : 28/06/2022 | เผยแพร่โดย : admin_nattapol

 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
????DIPROM CENTER 4 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน สำหรับบุคลากรในองค์กรให้ดีพร้อม”
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 คณะทำงานโครงการ SHAP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน สำหรับบุคลากรในองค์กรให้ดีพร้อม” ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
✅โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานและการใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม อันจะนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีในด้านความเชี่ยวชาญ ความน่าเชื่อถือ ความเป็นมิตร รวมทั้งสร้างความประทับใจให้เกิดแก่ลูกค้าที่รับบริการ
????ณ บริษัท 3ดี เฮ้าส์ คอนสตรัคชั่น จำกัด อ.เมือง จ.เลย
✳️ในการฝึกอบรมครั้งนี้มี ผู้บริหารบริษัท 3ดี เฮ้าส์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (นายณัชตพงษ์ กิตติอุดมพิทยา) และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 30 คน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความพึงพอใจจากผู้บริหารและพนักงานเป็นอย่างยิ่ง
????โดยมีวิทยากรให้ความรู้ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการโดย นายอิทธิพล
ชำนาญกูล (ครูก๊อต)
????????ทั้งนี้ในระหว่างการอบรมได้มีการควบคุมการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) และยึดตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ