รายงานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

วันที่เผยแพร่ : 30/10/2020 | เผยแพร่โดย : iamthitiwora

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ขอส่งรายงานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่แนบ

 

 

เอกสารแนบ >>>รายงาน<<<

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ