• 14
    ม.ค. 2564
    ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Lean Automation สู่การเพิ่มมูลค่าด้วยระบบอัตโนมัติ”

    จังหวัดอุดรธานี วันที่ 12 มกราคม 2564 “พัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมด้วยองค์ความรู้ Lean Automation”????????‍???? ????กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Lean Automation สู่การเพิ่มมูลค่าด้วยระบบอัตโนมัติ” ภายใต้โครงการ 17.1-1 การปฏิรูปอุตสาหกรรมศักยภาพสู่อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2564 ณ ห้องมุขมนตรี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ⛳️ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (นายติณห์ เจริญใจ) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดยนางลำดวน นามมัน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้งนี้มีผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ผู้แทนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ????ในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในการนำระบบ Lean Automation มาประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ และเพื่อพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมให้สามารถนำระบบ Lean Automation มาประยุกต์ปรับปรุงและเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการผลิต โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้✅Lean Automation เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ✅3 Stage Rocket (VisualizeMachine/Craftmanship/LASI)✅i-Meter เพื่อการควบคุมพลังงานไฟฟ้า✅Toyota Production System (TPS)✅Lean manufacturing✅แบ่งกลุ่มภาคปฏิบัติตาม Case Study ที่ได้รับ✅Pokayoke/Andon/Pickling Lamp ✅Big Data,AI, Mobile App. for OEE Measuring ✅IoT,Kaizen,Karakuri Kaizen✅TPM✅แบ่งกลุ่มภาคปฏิบัติตาม Case Study ที่ได้รับ ✅วิเคราะห์และให้คำแนะนำแนวทางการปรับปรุงของแต่ละกิจการ????ทั้งนี้ มีผู้สนใจตอบรับและเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 30 คน