ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
1 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34,800.00 34,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และราคาที่เสนอ 34,800.00 บาท บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 34,800.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด สัญญาเลขที่ ลงวันที่
2 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 125,280.00 136,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และราคาที่เสนอ 125,280.00 บาท บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 125,280.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด สัญญาเลขที่ ลงวันที่
3 จ้างดำเนินกิจกรรมหลักสูตรที่ ๒ พัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐานด้านบริการ พื้นที่จังหวัดชัยนาท 4,892,400.00 4,892,400.00 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ริษัท จัสมิน เซอร์วิส จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๖๘๒,๔๖๖.๐๐ บาท ริษัท จัสมิน เซอร์วิส จำกัด 4,682,466.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน -
4 จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 100,000.00 100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.เอส.กรุ๊ป จำกัด และราคาที่เสนอ 100,000.00 บาท บริษัท ซี.เอส.กรุ๊ป จำกัด 100,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด สัญญาเลขที่ ลงวันที่
5 จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารอาคาร กสอ. ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58,101.00 58,101.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และราคาที่เสนอ 58,101.00 บาท บริษัท อีซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 58,101.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด สัญญาเลขที่ ลงวันที่
6 จ้างทำความสะอาด อาคาร กสอ. ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 393,225.00 453,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด และราคาที่เสนอ 393,225.00 บาท บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด 393,225.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด สัญญาเลขที่ ลงวันที่
7 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ 59,700.78 59,700.78 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเตมส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 59,700.78 บาท บริษัท เมโทรซิสเตมส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 59,700.78 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ใบสั่งซื้อเลขที่ กอ.กสอ.79/2565 ลงวันที่ 28 กันยายน 2565
8 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ 63,000.00 63,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีเจ ไอที จำกัด เสนอราคา 61,953..00 บาท บริษัท วีเจ ไอที จำกัด 61,953.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ใบสั่งซื้อ เลขที่ กอ.กสอ.69/2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565
9 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ 59,700.78 59,700.78 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคา 41,779.22 บาท บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 41,779.22 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ใบสั่งซื้อเลขที่ กอ. กสอ.70/2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565
10 ซื้อวัสดุสำหรับจัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕จำนวน ๑๔ รายการ 44,146.00 44,146.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิศวนันท์ จำกัด เสนอราคา 44,146.00 บาท บริษัท วิศวนันท์ จำกัด 44,146.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ใบสั่งซื้อเลขที่ กอ.กสอ. 74/2565 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565
11 ซื้อวัสดุสำหรับจัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕จำนวน ๑๔ รายการ 44,146.00 44,146.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิศวนันท์ จำกัด เสนอราคา 44,146.00 บาท บริษัท วิศวนันท์ จำกัด 44,146.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ใบสั่งซื้อเลขที่ กอ.กสอ.72/2565 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565
12 ซื้อวัสดุสำหรับจัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕จำนวน ๑๔ รายการ 44,146.00 44,146.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิศวนันท์ จำกัด เสนอราคา 44,140.00 บาท บริษัท วิศวนันท์ จำกัด 44,140.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ใบสั่งซื้อเลขที่ กอ.กสอ. 73/2565 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565
13 ซื้อวัสดุสำหรับจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 22,498.00 22,498.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิศวนันท์ จำกัด เสนอราคา 22,498.00 บาท บริษัท วิศวนันท์ จำกัด 22,498.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ใบสั่งซื้อเลขที่ กอ.กสอ.71/2565 ลงวันที่ 23 กันยายน 2565
14 จ้างจัดเตรียมการสถานที่ พิธีการ และอื่น ๆ สำหรับดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ พื้นฐานด้านการผลิต ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 21,000.00 21,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวีรวิชญ์ ตรีทิพย์ธนากูล เสนอราคา 21,000 .00 บาท นายวีรวิชญ์ ตรีทิพย์ธนากูล 21,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ใบสั่งจ้างเลขที่ กอ.กสอ.77/2565 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565
15 จ้างจัดเตรียมการสถานที่ พิธีการ และอื่น ๆ สำหรับดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ พื้นฐานด้านการผลิต ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 21,000.00 21,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวีรวิชญ์ ตรีทิพย์ธนากูล เสนอราคา 21,000.00 บาท นายวีรวิชญ์ ตรีทิพย์ธนากูล 21,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ใบสั่งจ้างเลขที่ กอ.กสอ. 78/2565 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565

Total : 12988