ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าห้องประชุมจัดฝึกอบรม เรื่อง เทคโนโลยีชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ข้าวฯ 6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขตนครสวรรค์ 6,000.00 เป็นห้องประชุมที่สามารถรองรับผู้เข้ารับการอบรมได้ตามจำนวนที่ต้องการ - 2 มีนาคม 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,214.00 11,214.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไอซี ออฟฟิศ ซัพพลาย เสนอราคาเป็นเงิน 11,214 บาท ร้านไอซี ออฟฟิศ ซัพพลาย 11,214.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ - 96/2564 ลว.19 ก.พ 64
3 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ภายใต้ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thai-IDC) จำนวน 13 รายการ 97,926.40 97,926.40 วิธีเฉพาะเจาะจง ศรชัย การค้า เสนอราคา 97,926.40 บาท วีอาร์ ซัพพลาย เสนอราคา 100,055.70 บาท ศรชัย การค้า 97,926.40 เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่ง กส.51/2564 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 16,230.00 16,230.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ ช๊อป เสนอราคา16230 บาท และ บริษัท คอมพิวเตอร์โปรดักส์ยูไนเต็ด จำกัด เสนอราคา 16638.50 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ ช๊อป 16,230.00 เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่ง กส.50/2564 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อชุมชน (Community Business Model Canvas:CBMC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 260,000.00 260,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิพัฒนาผู้ประกอบการไทย วงเงิน 260,000 บาท มูลนิธิพัฒนาผู้ประกอบการไทย 260,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ -
6 การผลิตวารสารอุตสาหกรรมสาร และวารสารออนไลน์ โดยวิธีคัดเลือก 2,000,000.00 1,926,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด และราคาที่เสนอ 1,950,000.00 บาท บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 1,950,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด สัญญาเลขที่ ลงวันที่
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23,112.00 23,112.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฉาย จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 23,112 บาท บริษัท ฉาย จำกัด 23,112.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ - 91/2564 ลว.16 ก.พ 64
8 จ้างกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ SMEs ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 400,000.00 400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีเอเบิ้ลทู จำกัด 400,000บาท/บริษัท แอพ อไลฟ์ จำกัด411,950บาท/What About Co.,Ltd428,000บาท บริษัท วีเอเบิ้ลทู จำกัด 400,000.00 ราคาต่ำสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 23/2564
9 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 4 รายการ 12,378.83 12,378.83 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านศิริสวัสดิ์ 12,378.83บาท/บริษัท มิติทัศน์ จำกัด 12,626บาท ร้านศิริสวัสดิ์ 12,378.83 ราคาต่ำสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 22/2564
10 ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์จำนวน 9 รายการ 87,172.90 87,172.90 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านศิริสวัสดิ์ 87,172.90บาท/บริษัท มิติทัศน์ จำกัด 88,339.20บาท ร้านศิริสวัสดิ์ 87,172.90 ราคาต่ำสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 21/2564
11 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ Software กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ป้ายไวนิล) 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายก่อเกียรติ แท่นจันทร์ 15,000บาท นายก่อเกียรติ แท่นจันทร์ 15,000.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจ้างเลขที่ 20/2564
12 จ้างผู้เชี่ยวชาญในการให้คำวินิจฉัย วิเคราะห์และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ กิจกรรมปั้นอาหารไทย ปรุงให้ก้าวไกลสู่ตลาดดิจิทัลอย่างเป็นมืออาชีพ (20Man-day) 144,000.00 144,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณรรท เมธีนิธิกร 144,000บาท นายณรรท เมธีนิธิกร 144,000.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจ้างเลขที่ 14/2564
13 จ้างผู้เชี่ยวชาญในการให้คำวินิจฉัย วิเคราะห์และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ กิจกรรมปั้นอาหารไทย ปรุงให้ก้าวไกลสู่ตลาดดิจิทัลอย่างเป็นมืออาชีพ (15Man-day.1) 108,000.00 108,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพิพัชร โชพิมาย 108,000 บาท นายพิพัชร โชพิมาย 108,000.00 ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ใ่บสั่งจ้างเลขที่ 13/2564
14 จ้างผู้เชี่ยวชาญในการให้คำวินิจฉัย วิเคราะห์และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ กิจกรรมปั้นอาหารไทย ปรุงให้ก้าวไกลสู่ตลาดดิจิทัลอย่างเป็นมืออาชีพ (15Man-day.2) 108,000.00 108,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประเมศฐ์ ศตประสิทธิ์ชัย 108,000 บาท นายประเมศฐ์ ศตประสิทธิ์ชัย 108,000.00 ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ใบสั่งจ้างเลขที่ 12/2564
15 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ Software กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 99,500.00 99,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายก่อเกียรติ แท่นจันทร์ 99,500บาท นายก่อเกียรติ แท่นจันทร์ 99,500.00 ราคาต่ำสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 11/2564

Total : 8073