ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

คำค้นหา
หน่วยงาน
หมวดหมู่
ปีงบประมาณ
เริ่มวันที่
สิ้นสุดวันที่
 
 • 7
  ธ.ค. 2556
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษากิจกรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานฯ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

                 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษา โครงการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ SMEs ในด้านจัดการพลังงาน (Total Energy Management) กิจกรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นที่ 12 (Total Energy Management : TEM 12) ปีงบประมาณ 2557 พื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย โดยวิธีคัดเลือก                โดยให้ยื่นเอกสารได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 เลขที่ 399 หมู่ 11 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330 ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 หากล่วงเลยเวลาดังกล่าว ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมการคัดเลือกให้เป็นผู้ยื่นข้อเสนองานดังกล่าว                  ทั้งนี้ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเชิญที่ปรึกษาเพื่อยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและด้านราคาตามความเหมาะสมต่อไป ส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น และไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยใดๆ จากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ได้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพัฒนาระบบสนับสนุนอุตสาหกรรม  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-4220-7232, 088–5576332 ในวันและเวลาราชการ   เอกสารแนบ  


  7
  ธ.ค. 2556
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ ประกาศเชิญชวนยื่อข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษากิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียวในอุตสาหกรรมฯ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

                 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษา โครงการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ SMEs ในด้านเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียว กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียวในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2557 พื้นที่จังหวัดหนองบัวภู และจังหวัดเลย โดยวิธีคัดเลือก                 โดยให้ยื่นเอกสารได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 เลขที่ 399 หมู่ 11 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330 ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 หากล่วงเลยเวลาดังกล่าว ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมการคัดเลือกให้เป็นผู้ยื่นข้อเสนองานดังกล่าว                   ทั้งนี้ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเชิญที่ปรึกษาเพื่อยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและด้านราคาตามความเหมาะสมต่อไป ส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น และไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยใดๆ จากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ได้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพัฒนาระบบสนับสนุนอุตสาหกรรม  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-4220-7232, 088–5576332 ในวันและเวลาราชการ     เอกสารแนบ         


  11
  พ.ย. 2556
  ประกาศราคากลาง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานในศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ประกาศราคากลางโครงการ การจ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำนวน 10 อัตรา  โดยปฏิบัติงานที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 รายละเอียดราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ เอกสารแนบ


  12
  ก.ย. 2556
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ประกาศสอบราคาจ้างยามรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2557 วิธีสอบราคา

  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จะดำเนินการสอบราคาจ้างยามรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 16 - 26 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดดังนี้   ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ เรื่อง สอบราคาจ้างยามรักษาความปลอดภัย                ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างยามรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๗) จำนวน ๑๒ เดือน ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ เลขที่ ๓๙๙ หมู่ที่ ๑๑ ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐ (พื้นที่ประมาณ ๓๓,๖๐๐  ตารางเมตร)              ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้              ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท              ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว              ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น              ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อุดรธานี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้             ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ             ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ                                กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ เลขที่ ๓๙๙ หมู่ที่ ๑๑ ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป                                ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ เลขที่ ๓๙๙ หมู่ที่ ๑๑ ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐ ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dip.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๒๐๗๒๓๒ ในวันและเวลาราชการ                                                    ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (นายศุภกร เสนาสิงห์) นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ /Portals/0/IPC4/ประกาศ/ประกาศ ปลอดภัย 57.jpg /Portals/0/IPC4/ประกาศ/ราคากลางปลอดภัย 57.jpg


  12
  ก.ย. 2556
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ประกาศสอบราคาจ้างทำสวนประจำปีงบประมาณ 2557 วิธีสอบราคา

  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จะดำเนินการสอบราคาจ้างทำสวน ประจำปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 16 - 26 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดดังนี้     ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ เรื่อง สอบราคาจ้างทำสวน                    ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างทำสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๗) จำนวน ๑๒ เดือน บริเวณศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ เลขที่ ๓๙๙ หมู่ที่ ๑๑ ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐ (พื้นที่ประมาณ ๒๘,๓๖๒.๗๕ ตารางเมตร)                  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                  ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท                  ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                  ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น                  ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้                  ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ                  ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ                   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ เลขที่ ๓๙๙ หมู่ที่ ๑๑ ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป                                     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ เลขที่ ๓๙๙ หมู่ที่ ๑๑ ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐ ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dip.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๒๐๗๒๓๒ ในวันและเวลาราชการ                                                  ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (นายศุภกร เสนาสิงห์) นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔   /Portals/0/IPC4/ประกาศ/ประกาศ สวน 57.jpg /Portals/0/IPC4/ประกาศ/ราคากลางสวน.jpg


  total : 307

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ