ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

คำค้นหา
หน่วยงาน
หมวดหมู่
ปีงบประมาณ
เริ่มวันที่
สิ้นสุดวันที่
 
 • 12
  ก.ย. 2556
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ 2557 วิธีสอบราคา

  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จะดำเนินการสอบราคาจ้างทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 16 - 26 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดดังนี้     ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ เรื่อง สอบราคาจ้างทำความสะอาด                ศูนย์ส่งเสริมอุตสากรรมภาคที่ ๔ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๗) จำนวน ๑๒ เดือน ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ เลขที่ ๓๙๙ หมู่ที่ ๑๑ ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐ บริเวณอาคารอำนวยการ หอพักชาย หอพักหญิง และโรงอาหาร (พื้นที่ประมาณ ๓,๘๓๙ ตารางเมตร)              ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้              ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท              ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว              ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น              ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้              ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ              ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ                          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ เลขที่ ๓๙๙ หมู่ที่ ๑๑ ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป                        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ เลขที่ ๓๙๙ หมู่ที่ ๑๑ ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐ ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dip.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๒๐๗๒๓๒ ในวันและเวลาราชการ                                                       ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (นายศุภกร เสนาสิงห์) นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ /Portals/0/IPC4/ประกาศ/ประกาศ สะอาด 57.jpg /Portals/0/IPC4/ประกาศ/ราคากลางสะอาด.jpg


  11
  ม.ค. 2556
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างผลิตและพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี วิธีอื่นๆ

  กลุ่มงานพัสดุและสถานที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีความประสงค์ประกวดราคาจ้างผลิตและพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2555 สามารถขอรับเอกสารตั่งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ยื่นเอกสารวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.30 - 11.30 น. เปิดซองวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 ตั่งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป เอกสารแนบ


  total : 307

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ